Nawigacja

 • Klasa IV piecze kaszubskie gofry

  Klasa IV piecze kaszubskie gofry
  29.10.2018

  W sobotę 27. października odbyły się warsztaty z języka kaszubskiego, które zorganizowała pani Bożena Wajs. Ochotnicy z klasy IV spotkali się w szkole i pod opieką wychowawczyni zajęli się przygotowaniem i pieczeniem gofrów. Wszystko się udało, gofry znikały dużo szybciej niż się piekły. Cel został osiągnięty, a było nim smacznie i przyjemne spotkanie z językiem kaszubskim. Zdjęcia ze spotkania znajdziecie w naszej galerii. 

 • Sadziliśmy las dla Niepodległej

  Sadziliśmy las dla Niepodległej

  W sobotę 20 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz niektórzy uczniowie z klasy VIII i IIIg uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu. Sadzili bowiem las dla Niepodległej w leśnictwie Kłodno z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy akcji, Nadleśnictwo Lipusz, przedstawiło wcześniej plan, by las posadzono w kształcie orła.  Uczniowie chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu, gdyż, jak mówili, zostali częścią pewnej historii. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w galerii :)

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  28 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  Przewodniczący - Maja z kl. VII
  Zastępca przewodniczącego - Natalia z kl. III g
  Sekretarz - Dominika z kl. III g
  Członkowie: Romina i Krzysztof z kl. III g
  Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • Dzień Chłopaka

  Dzień Chłopaka

  Dzień Chłopaka już za nami. Wszystkie dziewczęta z naszej szkoły oraz Samorząd Uczniowski pamiętali o tym sympatycznym święcie już w piątek 28 września. Nie zabrakło miłych życzeń i drobnych upominków w postaci dorodnych czerwonych jabłek "z niespodzianką" - sentencją, myślą przewodnią, którą nasi mili chłopcy mogą podążać. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w szkolnej galerii. Jeszcze raz życzymy Wam, drodzy mężczyźni samych miłych i radosnych chwil w życiu!

  Samorząd Uczniowski

 • Dzień Kropki w naszej szkole

  Dzień Kropki w naszej szkole
  23.09.2018

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki, który przypada zawsze na 15 września. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III, w piątek, już z samego rana zaskoczyli wszystkich swoim kropkowym ubiorem. Dzień Kropki to święto odkrywania talentów, kreatywności i rozwijania swoich pasji, więc wszyscy z zapałem opowiadali, w czym są najlepsi i jak rozwijają swoje uzdolnienia. Po wysłuchaniu czytanego przez nauczyciela opowiadania Kropka Petera Reynoldsa i obejrzeniu krótkiego filmu o dziewczynce o imieniu Vashti, dzieci przekonały się, że każdy posiada jakiś talent i jest w czymś dobry. Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Kropki była przepiękna gazetka na holu szkoły, stworzona z prac plastycznych, przedstawiających kropkowe mozaiki i wielobarwne kwiaty. Każdy uczeń szkoły mógł także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w ramie stworzonej specjalnie na tę okazję. Koordynatorem Dnia Kropki w naszej szkole był Samorząd Uczniowski.

  Samorząd Uczniowski

 • Sprzątanie Świata 2018

  Sprzątanie Świata 2018

  Coroczne sprzątanie świata odbędzie się w naszej szkole w piątek 21 września 2018 r. W tym roku hasłem przewodnim wyjścia będzie "Akcja segregacja". Pamiętajmy, że nie tylko tego dnia staramy się, aby nasza miejscowość wyglądała czysto, lecz dbajmy też na co dzień o porządek i pamiętajmy o segregacji odpadów.

  Poszczególne klasy pod opieką nauczycieli wezmą udział w akcji na wyznaczonych terenach:
  Kl. I - małe boisko obok sołtysa, opiekun p. B. Jakubek (4. lekcja)
  Kl. II - duże boisko, teren szkoły, opiekun p. R. Prądzińska (2. lekcja)
  Kl. III - w kierunku firmy Kin, opiekun p. K. Dołębska (4. lekcja)
  Kl. IV - wieś: centrum i przystanek PKS, opiekun p. J. Różek (4. lekcja)
  Kl. V - Ostrówek i teren do Ostrówka, opiekun p. I. Wolska (1. lekcja)
  Kl. VI - trasa "na lipę", do „krajówki”, opiekun p. D. Wolska-Kupc (7. lekcja)
  Kl. VII - trasa do Wygody, opiekun p. A. Gański (7. lekcja)
  Kl. VIII - od szkoły w kierunku Glinowa (tylko do lasu)opiekun p. R. Gańska (1. lekcja)
  Kl. III g - od p. Wojaczek: 1 km od skrzyżowania w kierunku Sylczna, opiekun p. A. Tota (6. lekcja)

 • Wywiadówka

  Serdecznie zapraszam Rodziców na pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 zebranie, które odbędzie się w czwartek 13 września 2018 r. o godz. 16.00. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybiorą rady oddziałowe, natomiast na spotkaniu ogólnym  wybrany zostanie Przewodniczący Rady Rodziców, jego Zastępca, Skarbnik i Sekretarz

 • Nowy rok szkolny 2018/2019

  Nowy rok szkolny 2018/2019
  03.09.2018

  Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wam Drodzy Uczniowie samych sukcesów oraz wysokich wyników w nauce. Klasom IIIg i VIII życzymy też wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty.

  Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Nakli

 • Program „Chronimy Dzieci”

  Program „Chronimy Dzieci”

  W roku szkolnym 2017/ 2018 Szkoła Podstawowa w Nakli przystąpiła do realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie w placówce Standardów Ochrony Dzieci. W ramach programu szkoła ustanowiła Politykę Ochrony Dzieci -  wewnętrzny dokument, który zawiera wytyczne ułatwiające rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące sygnały i sytuacje. Wyznacza on także procedury interwencyjne przewidziane prawem w przypadku krzywdzenia dziecka. Dokument dostępny na stronie Biuletynu informacji publicznej bip.spnakla.pl.

 • "Dobry start" - informacja na temat wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł

  Informacje dla rodziców 

   

  Komu przysługuje świadczenie „Dobry start” ?

  1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

  2. Osobom uczącym się – raz w roku.

  Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku
  z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
   o niepełnosprawności.

  Świadczenie „Dobry start” przysługuje także
  w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
   w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  • w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje

  nie wcześniej niż od roku kalendarzowego,
  w którym dziecko kończy 7. rok życia.

  Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

  1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

  2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

  Gdzie złożyć wniosek ?

  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane
  i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze
  w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi
  tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną
  (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 

  Kiedy złożyć wniosek?

  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia
   1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku
   , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

  2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

  3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli
  w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia
  o niepełnosprawności.

  Co zawiera wniosek ?

  1. nazwę i adres organu właściwego;

  dane   2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

  3.  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

  4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

  5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

  6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne
  do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

  Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym  w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

   

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html

   

  Treść rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),

 • Wreszcie wakacje!

  Wreszcie wakacje!
  22.06.2018

  Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

  Życzymy wam bezpiecznych i radosnych wakacji, pięknej pogody oraz udanego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

 • Książka to twój najlepszy przyjaciel

  Kącik mola książkowego

  W Tygodniu Czytelnictwa uczniowie zachęcali do czytania poprzez przygotowanie w klasie języka polskiego kącika mola książkowego.

  Gazetki promujące czytelnictwo w naszej szkole

  Nauczyciele języka polskiego przygotowali zarówno dla uczniów, jak i rodziców gazetki poświęcone korzyściom z czytania.

  LAPBOOK czyli "Książka na kolanach"

  Uczniowie naszej szkoły  z klasy V,VI, i VII wykonali ciekawe LAPBOOKI.  Czym jest lapbook? Najkrócej można go określić jako teczkę tematyczną, w której możemy umieścić informacje na wybrany temat. Temat tych prac związany jest z programem nauczania języka polskiego. Poniżej prace konkursowe – lapbooki,  przygotowane przez uczniów.

  Więcej zdjęć z opisywanych wydarzeń znajduje się w galerii: Książka to twój najlepszy przyjaciel

  Spotkanie z rodzicami

  https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx51cab00152dfcbe2_obr1.pngC:Userswin8AppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image001.png

   "Rodzicu, zachęć swoje dziecko do czytania!!!"

  Podczas majowego spotkania z rodzicami omówione zostały założenia realizowanego w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Podstawowym celem podejmowanych przez naszą szkołę działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży czytania książek.  Sprzymierzeńcami nauczycieli w tej kwestii mają stać się rodzice.  Przekonywanie  rodziców do aktywnego włączenia się w akcję odbyło się podczas majowej  wywiadówki. Tu nauczyciel bibliotekarz przedstawił rodzicom prezentację multimedialną przygotowaną na potrzeby w/w programu.

  Podczas spotkania podkreślano, że umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych umiejętności w jaką musimy dziecko wyposażyć, by mogło odnosić sukcesy zarówno w szkole, jak i w późniejszym życiu.

   

  „ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

   Wisława Szymborska

  https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx305c517b0a93ce4f_obr2.jpg

   

  "Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradzą, a naucza wiele."

  Jan Rak

  https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifxecc598b330890203_czyt.jpg 

 • IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Das ist doch sehenswert” rozstrzygnięty!

  IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Das ist doch sehenswert” rozstrzygnięty!

  W tym roku szkolnym uczniowie klas II i III gimnazjum oraz VII mieli okazję wziąć udział w IV edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-językowego: "Das ist doch sehenswert". Można było wybrać jedną z trzech kategorii: praca artystyczna, gra dydaktyczna lub prospekt/ulotka reklamująca wybrany obszar (papierowa lub w formie prezentacji). Wszyscy bardzo się starali, prace były zachwycające i pomysłowe, niemniej wśród zwycięzców na III miejscu znalazła się gra dydaktyczna pt. "Dach-Länder" wykonana przez Kasię i Monikę z klasy III g. Gratulacje! :) Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział oraz za pomysłowość i kreatywność. Wyniki konkursu można sprawdzić na stronie szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku, wasze gry, prace plastyczne oraz prospekty można obejrzeć w galerii a prospekty w postaci prezentacji multimedialnych można obejrzeć tu. Jedna prezentacja została wykonana na stronie prezi.com, do obejrzenia tutaj.

   

 • OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  UWAGA!
   Rozkład zajęć i przerw śródlekcyjnych w dniu 11.05.2018 r. ulega zmianie z powodu ostrzeżeń meteorologicznych.
  Lekcje:
  5. lekcja – 11.40 – 12. 15
  6. lekcja – 12.20 – 12. 55
  7. lekcja – 13.00 – 13. 35

  W związku z powyższym ulegnie zmianie rozkład jazdy autobusu odwożącego dzieci do domów. Powyższe zmiany proszę uwzględnić podczas odbierania dzieci z przystanków autobusowych.

 • Wywiadówka

        Zebranie rodziców organizowane przez szkołę w celu poinformowania ich o wynikach w nauce i zachowaniu się ich dzieci odbędzie się 16 maja 2018 r. w godzinach ustalonych indywidualnie z wychowawcą klasy. O godz. 16.00 odbędzie się prelekcja z zakresu profilaktyki uzależnień. Celem spotkania jest dostarczenie informacji o środkach psychoaktywnych oraz uwrażliwienie Rodziców na zagrożenie jakim są narkotyki, dopalacze i e-papierosy. Wykład poprowadzi pani mgr Kamila Rumińska-Tomczyk - pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie.

  Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców  na spotkanie.

   

 • XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty

  XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty
  21.04.2018

  XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty. Laureaci odebrali nagrod.Wśród nich była Martyna Peplińska i Romina Molska.

  Konkurs Wiedzy o Kaszubach od 22 lat organizowany jest przez "Dziennik Bałtycki", przy współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kartuzy i Zarządu Głównego ZKP. Konkurs odbywa się pod patronatem Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

  Uroczystość rozdania nagród odbyła się w tym roku w gościnnych progach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

 • Technikum Leśne w Warcinie zaprasza absolwentów!

  Technikum Leśne w Warcinie zaprasza absolwentów!
  13.03.2018

  W dniu 13.03.2018 r. naszą szkołę odwiedził gość, który reprezentował Technikum Leśne w Warcinie. W ramach doradztwa zawodowego pan spotkał się  z uczniami klas gimnazjalnych, by przybliżyć specyfikę nauki w szkole leśnej. Przedstawił też pokrótce możliwości dalszej ścieżki edukacji absolwenta technikum. Zdjęcie ze spotkania znajduje się w albumie. 

 • Szkoła Podstawowa w Nakli prowadzi nabór do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019.

  Harmonogram oraz  dokumenty niezbędne w procesie rekrutacyjnym możecie Państwo pobrać klikając w poniższy link

  https://spnakla.edupage.org/text11/?

   

   

   

 • Zaproszenie na spotkanie z pracownikami poradni PP

  Czy moje dziecko jest już gotowe pójść do klasy pierwszej? Jak Wspierać rozwój dziecka?

  Na te i inne pytania odpowiedzą panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, podczas spotkania dotyczącego "Gotowości szkolonej dziecka"

  Rodziców zainteresowanych  w.w. tematyką sedecznie zapraszamy do szkoły 27 lutego 2018 r. na godz. 16.00

 • III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

  27 marca 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbędą się
  III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Harmonogram organizacyjny Targów - na plakacie.

  III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - Obrazek 1

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Nakli
  Szkoła Podstawowa w Nakli
  ul. Szkolna 6
  77-127 Nakla
 • 59 8231278

Galeria zdjęć