• O bibliotece

    • Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 4. Jest pracownią służącą m.in. do udostępniania książek i innych źródeł informacji. Jest też miejscem rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się. Tutaj odbywają się też zajęcia dydaktyczne, podczas których wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne. 

     Z biblioteki mogą korzystać nie tylko uczniowie, lecz również nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. Zasady korzystania ze zbiorów oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki a zadania plan pracy biblioteki szkolnej.

      

     ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I CZYTELNI

      WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK

     • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

     • Jednorazowo można mieć wypożyczone 3 książki: lektury na okres 2 tygodni, pozostałe książki na okres 1 miesiąca.

     • W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

     • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o wydłużenie terminu zwrotu. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

     • Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

     • Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

     • W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

     • Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone książki.

     • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, każdy czytelnik ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką, czyli musi zwrócić wypożyczone książki.

      CZYTELNIA

     • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

     • Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

     • Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

     • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

     • W czytelni obowiązuje cisza.

     • W czytelni nie wolno spożywać posiłków.

     • Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

      

     Więcej informacji znajduje się w dokumentach poniżej:

     Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Nakli

     Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

      

     Zapraszamy do naszej biblioteki i zachęcamy do czytania!