Nawigacja

 • Wreszcie wakacje!

  Wreszcie wakacje!
  22.06.2018

  Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

  Życzymy wam bezpiecznych i radosnych wakacji, pięknej pogody oraz udanego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

 • Program „Chronimy Dzieci”

  Program „Chronimy Dzieci”

  W roku szkolnym 2017/ 2018 Szkoła Podstawowa w Nakli przystąpiła do realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie w placówce Standardów Ochrony Dzieci. W ramach programu szkoła ustanowiła Politykę Ochrony Dzieci -  wewnętrzny dokument, który zawiera wytyczne ułatwiające rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące sygnały i sytuacje. Wyznacza on także procedury interwencyjne przewidziane prawem w przypadku krzywdzenia dziecka. Dokument dostępny na stronie Biuletynu informacji publicznej bip.spnakla.pl.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • "Dobry start" - informacja na temat wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł

  Informacje dla rodziców 

   

  Komu przysługuje świadczenie „Dobry start” ?

  1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

  2. Osobom uczącym się – raz w roku.

  Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku
  z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
   o niepełnosprawności.

  Świadczenie „Dobry start” przysługuje także
  w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
   w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  • w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje

  nie wcześniej niż od roku kalendarzowego,
  w którym dziecko kończy 7. rok życia.

  Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

  1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

  2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

  Gdzie złożyć wniosek ?

  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane
  i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze
  w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi
  tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną
  (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 

  Kiedy złożyć wniosek?

  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia
   1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku
   , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

  2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

  3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli
  w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia
  o niepełnosprawności.

  Co zawiera wniosek ?

  1. nazwę i adres organu właściwego;

  dane   2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

  3.  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

  4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

  5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

  6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne
  do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

  Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym  w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

   

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html

   

  Treść rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),

 • Książka to twój najlepszy przyjaciel

  Kącik mola książkowego

  W Tygodniu Czytelnictwa uczniowie zachęcali do czytania poprzez przygotowanie w klasie języka polskiego kącika mola książkowego.

  Gazetki promujące czytelnictwo w naszej szkole

  Nauczyciele języka polskiego przygotowali zarówno dla uczniów, jak i rodziców gazetki poświęcone korzyściom z czytania.

  LAPBOOK czyli "Książka na kolanach"

  Uczniowie naszej szkoły  z klasy V,VI, i VII wykonali ciekawe LAPBOOKI.  Czym jest lapbook? Najkrócej można go określić jako teczkę tematyczną, w której możemy umieścić informacje na wybrany temat. Temat tych prac związany jest z programem nauczania języka polskiego. Poniżej prace konkursowe – lapbooki,  przygotowane przez uczniów.

  Więcej zdjęć z opisywanych wydarzeń znajduje się w galerii: Książka to twój najlepszy przyjaciel

  Spotkanie z rodzicami

  https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx51cab00152dfcbe2_obr1.pngC:Userswin8AppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image001.png

   "Rodzicu, zachęć swoje dziecko do czytania!!!"

  Podczas majowego spotkania z rodzicami omówione zostały założenia realizowanego w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Podstawowym celem podejmowanych przez naszą szkołę działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży czytania książek.  Sprzymierzeńcami nauczycieli w tej kwestii mają stać się rodzice.  Przekonywanie  rodziców do aktywnego włączenia się w akcję odbyło się podczas majowej  wywiadówki. Tu nauczyciel bibliotekarz przedstawił rodzicom prezentację multimedialną przygotowaną na potrzeby w/w programu.

  Podczas spotkania podkreślano, że umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych umiejętności w jaką musimy dziecko wyposażyć, by mogło odnosić sukcesy zarówno w szkole, jak i w późniejszym życiu.

   

  „ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

   Wisława Szymborska

  https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx305c517b0a93ce4f_obr2.jpg

   

  "Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradzą, a naucza wiele."

  Jan Rak

  https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifxecc598b330890203_czyt.jpg 

 • IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Das ist doch sehenswert” rozstrzygnięty!

  IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Das ist doch sehenswert” rozstrzygnięty!

  W tym roku szkolnym uczniowie klas II i III gimnazjum oraz VII mieli okazję wziąć udział w IV edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-językowego: "Das ist doch sehenswert". Można było wybrać jedną z trzech kategorii: praca artystyczna, gra dydaktyczna lub prospekt/ulotka reklamująca wybrany obszar (papierowa lub w formie prezentacji). Wszyscy bardzo się starali, prace były zachwycające i pomysłowe, niemniej wśród zwycięzców na III miejscu znalazła się gra dydaktyczna pt. "Dach-Länder" wykonana przez Kasię i Monikę z klasy III g. Gratulacje! :) Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział oraz za pomysłowość i kreatywność. Wyniki konkursu można sprawdzić na stronie szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku, wasze gry, prace plastyczne oraz prospekty można obejrzeć w galerii a prospekty w postaci prezentacji multimedialnych można obejrzeć tu. Jedna prezentacja została wykonana na stronie prezi.com, do obejrzenia tutaj.

   

 • OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  UWAGA!
   Rozkład zajęć i przerw śródlekcyjnych w dniu 11.05.2018 r. ulega zmianie z powodu ostrzeżeń meteorologicznych.
  Lekcje:
  5. lekcja – 11.40 – 12. 15
  6. lekcja – 12.20 – 12. 55
  7. lekcja – 13.00 – 13. 35

  W związku z powyższym ulegnie zmianie rozkład jazdy autobusu odwożącego dzieci do domów. Powyższe zmiany proszę uwzględnić podczas odbierania dzieci z przystanków autobusowych.

 • Wywiadówka

        Zebranie rodziców organizowane przez szkołę w celu poinformowania ich o wynikach w nauce i zachowaniu się ich dzieci odbędzie się 16 maja 2018 r. w godzinach ustalonych indywidualnie z wychowawcą klasy. O godz. 16.00 odbędzie się prelekcja z zakresu profilaktyki uzależnień. Celem spotkania jest dostarczenie informacji o środkach psychoaktywnych oraz uwrażliwienie Rodziców na zagrożenie jakim są narkotyki, dopalacze i e-papierosy. Wykład poprowadzi pani mgr Kamila Rumińska-Tomczyk - pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie.

  Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców  na spotkanie.

   

 • XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty

  XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty
  21.04.2018

  XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty. Laureaci odebrali nagrod.Wśród nich była Martyna Peplińska i Romina Molska.

  Konkurs Wiedzy o Kaszubach od 22 lat organizowany jest przez "Dziennik Bałtycki", przy współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kartuzy i Zarządu Głównego ZKP. Konkurs odbywa się pod patronatem Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

  Uroczystość rozdania nagród odbyła się w tym roku w gościnnych progach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

 • Technikum Leśne w Warcinie zaprasza absolwentów!

  Technikum Leśne w Warcinie zaprasza absolwentów!
  13.03.2018

  W dniu 13.03.2018 r. naszą szkołę odwiedził gość, który reprezentował Technikum Leśne w Warcinie. W ramach doradztwa zawodowego pan spotkał się  z uczniami klas gimnazjalnych, by przybliżyć specyfikę nauki w szkole leśnej. Przedstawił też pokrótce możliwości dalszej ścieżki edukacji absolwenta technikum. Zdjęcie ze spotkania znajduje się w albumie. 

 • Szkoła Podstawowa w Nakli prowadzi nabór do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019.

  Harmonogram oraz  dokumenty niezbędne w procesie rekrutacyjnym możecie Państwo pobrać klikając w poniższy link

  https://spnakla.edupage.org/text11/?

   

   

   

 • Zaproszenie na spotkanie z pracownikami poradni PP

  Czy moje dziecko jest już gotowe pójść do klasy pierwszej? Jak Wspierać rozwój dziecka?

  Na te i inne pytania odpowiedzą panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, podczas spotkania dotyczącego "Gotowości szkolonej dziecka"

  Rodziców zainteresowanych  w.w. tematyką sedecznie zapraszamy do szkoły 27 lutego 2018 r. na godz. 16.00

 • III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

  27 marca 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbędą się
  III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Harmonogram organizacyjny Targów - na plakacie.

  III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - Obrazek 1

 • Rekolekcje wielkopostne

  Termin i harmonogram rekolekcji wielkopostnych:
  - od 22.02.2018 r do 23.02.2018 r.
  - nauki rekolekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum o godz. 11.00

 • 05.01.2018 W przedświąteczną środę Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole wspólnie  z Przyjaciółmi z klas VII i III gimnazjum stworzyli niezwykle wzruszający i poruszający serca montaż słowno-muzyczny, który odbywał się w ogrodzie zimowym, traktujący o aniołach stróżach i przyjaciołach otaczających nas wokół - musimy tylko ich dostrzec .
 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • 01.01.2018 Uczniowie klas I-III naszej szkoły przeżyli wspaniałą grudniową przygodę, która, sądząc po komentarzach niejednemu nakreśliła zawodową ścieżkę. Otóż we środę 13 grudnia najmłodsi wraz  z wychowawczyniami wybrali się na wizytę do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. 
 • Wywiadówka

  Wywiadówka - Obrazek 1

  Serdecznie zapraszam Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas i innymi nauczycielami, które odbędzie sie 6 grudnia 2017 r. (w środę). Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jakie wyniki uzyskały Państwa dzieci z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu.  Zostaną także przedstawione zagrożenia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

 • 08.11.2017

  Po raz kolejny najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej naszej szkoły obchodzili Europejski Dzień Zdrowego Żywienia, który przypada zawsze 8 listopada.  

 • Warsztaty z garncarstwa
  04.11.2017

  W sobotni poranek do naszej szkoły zawitał niecodzienny gość. Okazał się nim być pan Paweł Sela z Gowidlina, który jest garncarzem. 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Nakli
  Szkoła Podstawowa w Nakli
  ul. Szkolna 6
  77-127 Nakla
 • 59 8231278

Galeria zdjęć