• Raport-GUS-skompresowany.pdf

    Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli

    Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nakli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli.

    • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-06

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących lub głuchych,
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
    • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

    Wyłączenia

    • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji,
    • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Pyrcha.
    • E-mail: j.pyrcha@spnakla.pl
    • Telefon: 59 8231278

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Prowadzą do niego schody bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    2. Wejście umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.
    3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    4. Przed wejściem znajduje się bezpłatny parking  z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
    5. W szkole nie ma windy. Dwie klatki schodowe wyposażone są w szerokie schody oraz poręcze. Klatka schodowa prowadząca do segmentu, w którym znajdują się oddziały przedszkolne, jest wąska i wyposażona jest w poręcze.
    6. Korytarze wewnątrz budynku są przestronne.
    7. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
    8. Na terenie placówki nie ma osoby posługującej się językiem migowym.
    9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Informacje dodatkowe

    Ułatwienia

    Strona posiada następujące narzędzia ułatwień dostępu:
    - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
    - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
    - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A)

    Inne informacje i oświadczenia

    Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nakli dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej spełniała wszelkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.