• "Dobry start" - informacja na temat wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł

     • Informacje dla rodziców 

       

      Komu przysługuje świadczenie „Dobry start” ?

      1. Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

      2. Osobom uczącym się – raz w roku.

      Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku
      z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

      • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
      • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
       o niepełnosprawności.

      Świadczenie „Dobry start” przysługuje także
      w przypadku:

      • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
       w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
      • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
      • w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

      W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje

      nie wcześniej niż od roku kalendarzowego,
      w którym dziecko kończy 7. rok życia.

      Komu nie przysługuje świadczenie „Dobry start”?

      1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

      2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

      Gdzie złożyć wniosek ?

      Wnioski o świadczenie będą przyjmowane
      i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze
      w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi
      tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną
      (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. 

      Kiedy złożyć wniosek?

      1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia
       1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku
       , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

      2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

      3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, świadczenie przysługuje, jeżeli
      w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia
      o niepełnosprawności.

      Co zawiera wniosek ?

      1. nazwę i adres organu właściwego;

      dane   2. dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia dobry start, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz, o ile je posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

      3.  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

      4. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;

      5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

      6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne
      do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

      Kiedy następuje wypłata świadczenia ?

      Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
      w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym  w przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

       

      Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”:

       

      Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

      https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

       

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

      https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html

       

      Treść rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),

    • Wreszcie wakacje!
     • Wreszcie wakacje!

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

      Życzymy wam bezpiecznych i radosnych wakacji, pięknej pogody oraz udanego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

     • Książka to twój najlepszy przyjaciel

     • Kącik mola książkowego

      W Tygodniu Czytelnictwa uczniowie zachęcali do czytania poprzez przygotowanie w klasie języka polskiego kącika mola książkowego.

      Gazetki promujące czytelnictwo w naszej szkole

      Nauczyciele języka polskiego przygotowali zarówno dla uczniów, jak i rodziców gazetki poświęcone korzyściom z czytania.

      LAPBOOK czyli "Książka na kolanach"

      Uczniowie naszej szkoły  z klasy V,VI, i VII wykonali ciekawe LAPBOOKI.  Czym jest lapbook? Najkrócej można go określić jako teczkę tematyczną, w której możemy umieścić informacje na wybrany temat. Temat tych prac związany jest z programem nauczania języka polskiego. Poniżej prace konkursowe – lapbooki,  przygotowane przez uczniów.

      Więcej zdjęć z opisywanych wydarzeń znajduje się w galerii: Książka to twój najlepszy przyjaciel

      Spotkanie z rodzicami

      https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx51cab00152dfcbe2_obr1.pngC:Userswin8AppDataLocalTempmsohtmlclip1�1clip_image001.png

       "Rodzicu, zachęć swoje dziecko do czytania!!!"

      Podczas majowego spotkania z rodzicami omówione zostały założenia realizowanego w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      Podstawowym celem podejmowanych przez naszą szkołę działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży czytania książek.  Sprzymierzeńcami nauczycieli w tej kwestii mają stać się rodzice.  Przekonywanie  rodziców do aktywnego włączenia się w akcję odbyło się podczas majowej  wywiadówki. Tu nauczyciel bibliotekarz przedstawił rodzicom prezentację multimedialną przygotowaną na potrzeby w/w programu.

      Podczas spotkania podkreślano, że umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych umiejętności w jaką musimy dziecko wyposażyć, by mogło odnosić sukcesy zarówno w szkole, jak i w późniejszym życiu.

       

      „ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

       Wisława Szymborska

      https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx305c517b0a93ce4f_obr2.jpg

       

      "Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradzą, a naucza wiele."

      Jan Rak

      https://sp2lobez.edupage.org/photos/skin/clipart/ifxecc598b330890203_czyt.jpg 

    • IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Das ist doch sehenswert” rozstrzygnięty!
     • IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy „Das ist doch sehenswert” rozstrzygnięty!

     • W tym roku szkolnym uczniowie klas II i III gimnazjum oraz VII mieli okazję wziąć udział w IV edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-językowego: "Das ist doch sehenswert". Można było wybrać jedną z trzech kategorii: praca artystyczna, gra dydaktyczna lub prospekt/ulotka reklamująca wybrany obszar (papierowa lub w formie prezentacji). Wszyscy bardzo się starali, prace były zachwycające i pomysłowe, niemniej wśród zwycięzców na III miejscu znalazła się gra dydaktyczna pt. "Dach-Länder" wykonana przez Kasię i Monikę z klasy III g. Gratulacje! :) Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział oraz za pomysłowość i kreatywność. Wyniki konkursu można sprawdzić na stronie szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku, wasze gry, prace plastyczne oraz prospekty można obejrzeć w galerii a prospekty w postaci prezentacji multimedialnych można obejrzeć tu. Jedna prezentacja została wykonana na stronie prezi.com, do obejrzenia tutaj.

       

     • OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

     • UWAGA!
       Rozkład zajęć i przerw śródlekcyjnych w dniu 11.05.2018 r. ulega zmianie z powodu ostrzeżeń meteorologicznych.
      Lekcje:
      5. lekcja – 11.40 – 12. 15
      6. lekcja – 12.20 – 12. 55
      7. lekcja – 13.00 – 13. 35

      W związku z powyższym ulegnie zmianie rozkład jazdy autobusu odwożącego dzieci do domów. Powyższe zmiany proszę uwzględnić podczas odbierania dzieci z przystanków autobusowych.

     • Wywiadówka

     •       Zebranie rodziców organizowane przez szkołę w celu poinformowania ich o wynikach w nauce i zachowaniu się ich dzieci odbędzie się 16 maja 2018 r. w godzinach ustalonych indywidualnie z wychowawcą klasy. O godz. 16.00 odbędzie się prelekcja z zakresu profilaktyki uzależnień. Celem spotkania jest dostarczenie informacji o środkach psychoaktywnych oraz uwrażliwienie Rodziców na zagrożenie jakim są narkotyki, dopalacze i e-papierosy. Wykład poprowadzi pani mgr Kamila Rumińska-Tomczyk - pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie.

      Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców  na spotkanie.

       

    • XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty
     • XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty

     • XXII Konkurs Wiedzy o Kaszubach rozstrzygnięty. Laureaci odebrali nagrod.Wśród nich była Martyna Peplińska i Romina Molska.

      Konkurs Wiedzy o Kaszubach od 22 lat organizowany jest przez "Dziennik Bałtycki", przy współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Kartuzy i Zarządu Głównego ZKP. Konkurs odbywa się pod patronatem Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

      Uroczystość rozdania nagród odbyła się w tym roku w gościnnych progach Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

    • Technikum Leśne w Warcinie zaprasza absolwentów!
     • Technikum Leśne w Warcinie zaprasza absolwentów!

     • W dniu 13.03.2018 r. naszą szkołę odwiedził gość, który reprezentował Technikum Leśne w Warcinie. W ramach doradztwa zawodowego pan spotkał się  z uczniami klas gimnazjalnych, by przybliżyć specyfikę nauki w szkole leśnej. Przedstawił też pokrótce możliwości dalszej ścieżki edukacji absolwenta technikum. Zdjęcie ze spotkania znajduje się w albumie. 

     • Zaproszenie na spotkanie z pracownikami poradni PP

     • Czy moje dziecko jest już gotowe pójść do klasy pierwszej? Jak Wspierać rozwój dziecka?

      Na te i inne pytania odpowiedzą panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, podczas spotkania dotyczącego "Gotowości szkolonej dziecka"

      Rodziców zainteresowanych  w.w. tematyką sedecznie zapraszamy do szkoły 27 lutego 2018 r. na godz. 16.00

     • III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

     • 27 marca 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie odbędą się
      III Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Harmonogram organizacyjny Targów - na plakacie.

     • Rekolekcje wielkopostne

     • Termin i harmonogram rekolekcji wielkopostnych:
      - od 22.02.2018 r do 23.02.2018 r.
      - nauki rekolekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum o godz. 11.00

     • Przedstawienie o aniołach

     • W przedświąteczną środę Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole wspólnie  z Przyjaciółmi z klas VII i III gimnazjum stworzyli niezwykle wzruszający i poruszający serca montaż słowno-muzyczny, który odbywał się w ogrodzie zimowym, traktujący o aniołach stróżach i przyjaciołach otaczających nas wokół - musimy tylko ich dostrzec .
     • Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie

     • Uczniowie klas I-III naszej szkoły przeżyli wspaniałą grudniową przygodę, która, sądząc po komentarzach niejednemu nakreśliła zawodową ścieżkę. Otóż we środę 13 grudnia najmłodsi wraz  z wychowawczyniami wybrali się na wizytę do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. 
     • Wywiadówka

     • Serdecznie zapraszam Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas i innymi nauczycielami, które odbędzie sie 6 grudnia 2017 r. (w środę). Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się, jakie wyniki uzyskały Państwa dzieci z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu.  Zostaną także przedstawione zagrożenia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

    • Warsztaty z garncarstwa
     • Warsztaty z garncarstwa

     • W sobotni poranek do naszej szkoły zawitał niecodzienny gość. Okazał się nim być pan Paweł Sela z Gowidlina, który jest garncarzem. 

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     •     Uczniowie naszej szkoły świetnie znają tabliczkę mnożenia! Do takiego wniosku doszły panie:  Renata Prądzińska, Karolina Janikowska i Dorota Wiatrowska, organizatorki Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który w piątek 29 września odbył się w szkole w Nakli. 
          Uczestnicy zabawy zostali przyporządkowani do 7-osobowych drużyn i rozpoczęli potyczki w grze matematyczno-sportowej, której nagrodą główną była ocena bardzo dobra z matematyki aż dla 3 grup!  Zawodnicy mogli się zmierzyć w kilku punktach kontrolnych o nazwach np. Piłkarz matematyk, Królowa skakanki, Memory, Gramy w klasy, Rzuty do tarczy. Wszyscy świetnie radzili sobie z odgadywaniem działań matematycznych dotyczących mnożenia, a także sportowych – strzelając do bramki, czy grając w klasy. 
        Nagrodą były też  odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia, które uczniowie otrzymali na koniec zabawy i dumnie nosili je na piersi do końca zajęć lekcyjnych.

      Renata Prądzińska

    • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     •        W środę 27 – 09 – 2017r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy obecni tego dnia uczniowie klas od IV podstawówki do III gimnazjum wzięli udział w głosowaniu na trzech wybranych przez siebie kandydatów. Jeden głos był nieważny, pozostałe zostały oddane w prawidłowy sposób. 

      W wyniku głosowania wyłoniony został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018  w następującym składzie:

      przewodniczący – Maciej Głodowski (45 głosów)

      zastępca – Monika Breza (35 głosów)

      sekretarz – Maja Głodowska (19 głosów)

      członek – Karolina Hinz (17 głosów)

      członek – Krzysztof Glombin (13 głosów)

      członek – Katarzyna Polak (11 głosów)

      Gratulujemy wygranym i życzymy twórczej oraz owocnej pracy na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej.

    • Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     • We wrześnu co roku ma miejsce akcja Sprzątanie świata – Polska. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: "Nie ma śmieci, są surowce". Uczniowie naszej szoły nie pozostali bierni wobec tak szlachetnej akcji i w miniony piątek możne było zobaczyć, jak z Nakli i jej okolic znikają śmieci pakowane przez naszą młodzież do czarnych worków. Fantastycznie, że dookoła zrobiło się choć trochę czyściej, jednak szkoda, że śmieci znajdują się w rowach, przy drogach, na chodnikach czy za przystankiem. Przecież to nie są miejsca na odpadki i zużyte przedmioty lub opakowania po słodyczach i napojach! Taka sytuacja źle świadczy o nas – mieszkańcach Nakli i okolic. Mamy takie marzenie, by któregoś roku powrócić z tej akcji z pustymi workami.