• Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach Gminy Parchowo

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

       

      Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych

      Gminy Parchowo w roku 2020

      (rok szkolny 2019/2020)

      Przedszkola publiczne Gminy Parchowo funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną określoną zarządzeniem Wójta Gminy Parchowo (zarzadzenie nr 12.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r). Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.

      Dyrektor danego przedszkola, czynnego w okresie wakacyjnym, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innego przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, które w danym okresie ma przerwę wakacyjną.

      Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie od 8 - do 22 czerwca 2020 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

      Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym okresie wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektora drugiego przedszkola, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w okresie dyżuru wakacyjnego.

      Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

      Przedszkole pełniące dyżur w okresie wakacyjnym będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkola nieczynnego w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

      W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli Gminy Parchowo, w roku szkolnym 2019/2020 mają obowiązek:

      • Dokonać zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w terminie 8 - 22 czerwca 2020 r. u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
      • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w okresie, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;

      W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w okresie wakacyjnym, będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem. 

       

      Poniżej zamieszczono wykaz dyżurów przedszkoli Gminy Parchowo w okresie wakacyjnym

       

      Zespół Szkół w Parchowie, Przedszkole Publiczne, ul. Kartuska 19A, tel. 59 8214467

       

      Dyżur: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

      Przerwa: od 29.06.2020 r. do 30.07.2020 r.

       

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Nakli, ul. Szkolna 6, tel. 59 8231278

       

      Dyżur: od 29.06.2020 r. do 30.07.2020 r.

      Przerwa: od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

       

      karta zgłoszenia karta-zgloszenia-gm.Parchowo.doc

       

     • Egzamin ósmoklasisty - informacje dla zdających i rodziców

     •  

      Informacja dla uczniów i rodziców na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w

      Szkole Podstawowej w Nakli

      związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

       

       

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający wchodząc na teren szkoły musi zdezynfekować ręce.
      5. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      6. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopisu z czarnym wkładem (niezmazywalnym) i linijki. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
      7. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą.
      8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      9. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
      10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką) lub przyłbicą.
      11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
      12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      • podchodzi do niego nauczyciel rozdając arkusze, odbierając arkusze lub aby odpowiedzieć na zadane niego pytanie
      • wychodzi do toalety (wyjątkowa sytuacja)
      • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
      1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
      2. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie informuje o tym fakcie dyrektora przed egzaminem.
      3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
      4. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający nie tworzą grup, udają się do domu.
     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Nakli

     • Nakla, 2020-05-25

       

      ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli

      z dnia 25 maja 2020 r. 

      w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Nakli

       

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w oparciu o przepisy

      • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
      • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
       poz. 59 ze zm.);
      • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
       i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
       Nr 6 poz. 69 ze zm.);
      • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
       COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
      • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

       

      zarządzam, co następuje:

      §1.

      1. Niniejszym wprowadzam:
      1. „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Nakli”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
      2. Oświadczenia i zgody  rodziców stanowiące załącznik nr 2a i 2b do zarządzenia;
      1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

       

      §2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

      Jan Pyrcha

      Dyrektor szkoły

      Załącznik nr 1

      PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      NA TERENIE

      Szkoły Podstawowej w Nakli

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

      1. Szkoła Podstawowa w Nakli wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Parchowo, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
      2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
      3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
       • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
       • zakrycie nosa i ust,
       • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
       • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
       • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
      4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
      5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
      6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
      7. Szkoła czynna jest w godzinach: od 00 do 15.00
      8. W pierwszym etapie wznawiania pracy szkoły, utworzone zostaną grupy, w których przebywać będzie mogło do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
      9. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje rodzice, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
      10. W pierwszej kolejności ze szkoły powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
      11. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      12. W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor może odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu.
      13. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor może zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły.
      14. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
      15. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.
      16. Szkoła nie organizuje oddzielnych zajęć świetlicowych.
      17. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą.

       

      § 2

      Organizacja i funkcjonowanie grup

       

      1. Liczebność grupy jest ograniczona do 12 dzieci, jednak nie więcej niż ustalony limit związany
       z powierzchnią pomieszczenia (min. 4m2 na jedną osobę).
      2. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
      3. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 dziecko/1 uczeń – 1 ławka szkolna).
      4. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
      5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele.
      6. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      7. Grafiki organizacji pracy grup i poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.
      8. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      9. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.

       

      § 3

      Nauczyciele

       

      1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole lub konsultacje.
      2. W pierwszej kolejności do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole będą wyznaczani nauczyciele, którzy ze względu na specyfikę stanowiska pracy są najmniej obciążeni pracą zdalną, m.in. nauczyciele świetlicy szkolnej, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami, nauczyciele wychowania fizycznego, religii.
      3. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
      4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
      5. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
      6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      7. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      8. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
      9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
      10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
      11. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
      12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
      13. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

       

      § 4

      Rodzice

       

      1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
      2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
       lub w izolacji.
      3. Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej dzień wcześniej do godz.1000.
      4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody – załącznik nr 2.
      5. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu
       (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
      6. Wskazane jest, by rodzice określili czas pobytu dziecka w szkole w poszczególne dni tygodnia.
      7. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
      8. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
      9. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

       

       

       

       

       

      § 5

      Pracownicy szkoły

       

      1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
      2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
      3.  Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich,
       a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
      4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
      5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
      6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
       z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
      7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
      8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać
       w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
      9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się
       COVID-19.
      10.  Zaleca się:
      • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
      • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
      •  dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,
      • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
       w razie potrzeby
      • dezynfekcja urządzeń terenowych – po każdej grupie.
      1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
      2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
      3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
       • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
       • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
       • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
        i dezynfekowanie,
       • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
        i dezynfekcja.
      4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

       

      § 6

      Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

       

      1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
      2. Do szkoły dzieci i uczniowi przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
      3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z dzieckiem, uczniem lub jeden uczeń klasy starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma dzieci/uczniów i opiekunów.
      4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.
      5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie
       w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego i w razie potrzeby wyznaczone stanowiska na korytarzu na parterze), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
      6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
      7. Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę; na liście grupy, bądź na listach konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby przyprowadzającej do szkoły.
      8. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.
      9. Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
      10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
      11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

       

       § 7

      Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego

       

      1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
      2. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania
       i zabezpieczone taśmą.
      3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
      4. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      5. W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

       

      § 8

      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

       

      1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
      2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
      3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
      4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
      5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.
      6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
      7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
      8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

       

      § 10

      Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

       

      1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
      • ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
      • zachować odległość stanowisk pracy,
      • stosować środki ochrony osobistej.
      1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
      2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
      3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
      4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
      • przed rozpoczęciem pracy,
      • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
      • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
      • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
      • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
      • po skorzystaniu z toalety,
      • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
      • po jedzeniu, piciu.
      1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem.
      2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
      3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
      4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
      5.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni
       z wykorzystaniem środków myjących.

      § 11

      Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

       

      1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
      2. Przywożony towar – produkty spożywcze -  muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
      3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
      4. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.
      5. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł odebrać towar.
      6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

       

      § 12

      Zasady konsultacji w szkole

       

      1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
      2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
      3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
      4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
      5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
      6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
      7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
      8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
      9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
      10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
      11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
       i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
      12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
      13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

       

       

      § 13

      Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych

       

      1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy od decyzji rodziców.
      2. Terminy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub
       o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
      3. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem w jeden dzień;
       w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
      4. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
      5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.

       

      § 14

      Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

       

      1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
      2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
      3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
      4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
      5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
      6. Nauczyciele wyznaczeni do pracy w izolatorium nie mają przydzielanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
      7. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
      8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Bytowie (nr tel. 59 822 36 85) oraz organ prowadzący szkołę.
      9. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
      10. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
       w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

       

      § 15

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

       

      1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
      2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
       i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 11
      3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
      4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
      5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
      6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
      7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
      8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
       w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
      10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

       

      § 16

      Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

       

      W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej w Nakli został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

       

       

       

      §17

      Postanowienia końcowe

       

      1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
      2. Procedura może być modyfikowana.
      3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, w biuletynie informacji publicznej, oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
      4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
      5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

       

       

      Załącznik 2a

       

      …………………………………………………………

      Imię i nazwisko dziecka/ucznia

       

       

       

      Oświadczenie

      rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje

      do Szkoły Podstawowej w Nakli

      w okresie pandemii COVID-19

       

      Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że:

      1. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
      2. nie zataję przed dyrektorem szkoły faktu, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

       

       

      ……………………………………………………………………….

      Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)

       

       

      Nakla ………………………………………………

       

       

       

       

       

      Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

       

      …………………………………………………………………

              Imię i nazwisko ucznia, klasa

       

       

       

      załącznik 2b

      Treść oświadczeń i zgód

      Podpisy rodziców
      (podpisy należy złożyć tylko przy oświadczeniach, które dotyczą Państwa dziecka)

      Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły podstawowej w Nakli i że będę przestrzegał zasad tam zawartych.

       

      Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przed wejściem do szkoły oraz w razie potrzeby podczas zajęć w szkole.

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
      w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych
       
      w szkole od dnia…………………………………..

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
      w konsultacjach
      na terenie szkoły
      od dnia………………………………………….

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
      w zajęciach rewalidacyjnych
      na terenie szkoły od dnia ………………………………………..

       

      W razie nagłej potrzeby, proszę o kontakt z osobami (należy wskazać co najmniej dwa numery kontaktowe oraz imię i nazwisko każdej osoby wskazanej do kontaktu):

       

      1.            ………………………………………………………………………..…………………………..

      2.            ……………………………………………………………………………………………………..

      3.           ……………………………………………………………………………………………………..

       

       

      Podpisy rodziców…………………………………………………….

       

       

       

     • Wznowienie działalności przedszkola

     •  W poniedziałek, 18 maja, zostaje otwarte przedszkole w Szkole Podstawowej w Nakli. Rodzice, którzy chcą przyprowadzić w poniedziałek dziecko do przedszkola, proszeni są o przekazanie tej informacji dyrektorowi szkoły na adres mailowy: jpyrcha@tlen.pl (lub nauczycielce przedszkola).

      Biorąc pod uwagę wytyczne GIS, MZ i MEN oraz zachowanie dodatkowych środków ostrożności, rodziców proszę o nie przemieszczanie się w przestrzeni budynku szkolnego. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi jedynie do przestrzeni wspólnej szkoły,  tzn. holu szkolnego,  zachowując  dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły i innych rodziców (min. 2 m).  Dziecko przyprowadzone do szkoły, zostanie odebrane przez pracownika szkoły i zaprowadzone do sali przedszkolnej i oddane pod opiekę nauczycielowi przedszkola. Dzieci do przedszkola są przyprowadzanie przez osoby zdrowe. Do przedszkola uczęszczać może wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych.

      W szkole funkcjonować będzie kuchnia i stołówka. Już od poniedziałku dzieci w przedszkolu będą miały zagwarantowany posiłek.

     • Dowozy i odwozy uczniów - zmiany

     •  Od 1 czerwca następuje zmiana rozkładu jazdy autobusu. Dla uczniów dojeżdżających harmonogram dojazdu do szkoły (i odjazdu po skończonych zajęciach) przedstawia się następująco:

      przystanki                            dowóz                odwóz

      Grabowo Parchowskie           7:20                  13:00

      Sumin                                    7:30                  12:50

      Sylczno                                  7:35                  12:45

      Nakla (szkoła)                        7:40                  12,40  

      Skwierawy                              7:45                  12:35

      Nakla (szkoła)                        7:50                  12:30

      Glinowo                                  7:55

      Nakla (szkoła)                        8.00

      plan_dowozu_i_odwozu(3).pdf     • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

     • 14.05.2020

       Żródło: www.men.gov.pl

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

       

      Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

      • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
      • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
      • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
      • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

      * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

      • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
      • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
      • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
      • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczonyz użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grupdo placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
      • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
      • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
      • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
      • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
      • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
      • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
      • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
      • Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
      • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
      • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie     ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze        szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      • Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
      • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

      Gastronomia

      • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
      • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
      • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
      • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
      • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

      * Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać m. in. następujące założenia:

      1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
      4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
      5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

      * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
      • Żródło: www.men.gov.pl

       

      [1] Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

      Materiały

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolnaWytyczne​_GIS,​_MZ​_i​_MEN​_dla​_szkół​_podstawowych​_–​_edukacja​_wczesnoszkolna.docx 0.08MB Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolnaWytyczne​_GIS,​_MZ​_i​_MEN​_dla​_szkół​_podstawowych​_–​_edukacja​_wczesnoszkolna.pdf 0.23MB

     • Organizacja konsultacji z uczniami

     • O 25 maja br. umożliwiamy uczniom klasy ósmej (a od 1 czerwca - uczniom z pozostałych klas) uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Poniżej zamieszczam szczegółowy harmonogram konsultacji, w którym wyszczególniono poszczególnych nauczycieli, dni tygodnia i proponowane godziny spotkań. Harmonogram konsultacji będzie systematycznie uzupełniany, uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów. Przy nazwisku nauczyciela podałem jego adres mailowy. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela, w celu omówienia szczegółów spotkania. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Konsultując się z nauczycielem, uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału oraz możliwość poprawy oceny z danego przedmiotu.

      harmonogram_konsultacji(8).doc
     • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczące organizacji zajęć w przedszkolach

     • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

      • Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
      • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
      • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
      • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

      • Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
      • Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
      • Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
      • W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
      • W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
      • Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
      • Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
      • Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

      Dyrektorze,

      • Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
      • W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
       Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
      • Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk
       i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
      • O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej,
       w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
      • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
      • Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
      • Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
      • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
      • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
       do spożywania posiłków.
      • Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione
       i wyjaśnione odbiorcom.
      • Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
      • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
      • W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
       nad dziećmi.
      • Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
       i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
      • Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
      • Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
      • Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
       w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
      • Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

      Nauczycielu,

      • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
       i dlaczego zostały wprowadzone.
      • Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
      • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
       np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,
       np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
      • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
      • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
      • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

      Rodzicu,

      • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
      • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
       i ust
       podczas drogi do i z placówki.
      • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
      • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
       na kwarantannie lub w izolacji.
       Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
       oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
      • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
       czy zabawek.
      • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
       Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
       z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
      • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
       czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
       przez obserwację dobrego przykładu.


      Wytyczne_GIS_i_MZ.docx
     • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020. Daty i godziny

     • W terminie głównym:

      • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

      W terminie dodatkowym:

      • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

       

      Terminy dotyczące ogłaszania wyników i wydawania zaświadczeń:

      Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.

      Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.

      Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: do 31 lipca 2020 r.

     • Nauka zdalna - sprawy organizacyjne

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej obliguje nauczycieli do realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również uczniowie zobowiązani są do systematycznej nauki i realizowania treści programowych zgodnie ze wskazaniami nauczycieli. Rodziców natomiast proszę - jeśli to możliwe - o sprawdzanie, czy ich dziecko należycie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę. Do komunikacji z uczniami, nauczyciele wykorzystywać będą dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły oraz inne portale internetowe umożliwiające zdalne nauczanie. Lekcje w poszczególne dni tygodnia będą realizowane zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wykorzystując stronę internetową szkoły, umieszczać będą tematy lekcji realizowane w danym dniu (zakładka w górnym menu: ZADANIA DLA UCZNIÓW - nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć). Rodzice mogą sprawdzić w każdej chwili, jaki temat jest realizowany z danego przedmiotu i jakie zadania powinno wykonać jego dziecko. Do odszukania klasy, do której uczęszcza Państwa dziecko, można zastosować filtr, wybierając właściwy oddział. Wszyscy rodzice mają także prawo do konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów a także wychowawcą klasy i pedagogiem. Do kontaktu z nauczycielem można wykorzystać dziennik elektroniczny lub  zwyczajnie przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Jeśli ktoś z Państwa nie posiada numeru telefonu do danego nauczyciela, należy poprzez Librusa wysłać list (do nauczyciela) z prośbą o jego podanie.

      Zdaję sobie sprawę, iż w niektórych rodzinach mogą być różnego rodzaju problemy z komunikacją na linii uczeń - nauczyciel (słabe łącze internetowe, zły sprzęt). Dlatego jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie dotyczące kształcenia na odległość.

      Wszystkim życzę dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro.

      Jan Pyrcha - dyrektor szkoły

     • Informacje dla uczniów i studentów (źródło: www.men.gov.pl)

     • Informacje dla uczniów i studentów

      Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

       

      Od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty – nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby wirus zarażał kolejne osoby. 

      Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji, ćwiczeń czy wykładów nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!

      Korona party i wypad do Zakopanego? Odpuść sobie!

      Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już zagrażał. Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:

      • nie chodź na dyskoteki,
      • nie przesiaduj w galeriach handlowych,
      • zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
      • nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
      • nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
      • zrezygnuj z wycieczek!

      Zajęcia zdalne i nauka w domu

      Nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu. Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

      Szkoły

      Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/ 

      Uczelnie

      Zajęcia na uczelniach mogą być realizowane zdalnie. Oprócz tego naukowcy, doktoranci lub przyszli doktoranci mogą prowadzić działalność naukową. Zawieszenie zajęć nie ogranicza prowadzenia badań.Studenci i nauczycieli akademiccy będą także mogli skorzystać z platformy e-learningowej Navoica. Więcej informacji: www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail: mooc_help@opi.org.pl.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • W związku z decyzją Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zamkniecia przedszkoli i szkół w całej Polsce, zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej w Nakli na okres dwóch tygodni, tj. od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 r. W czwartek i piątek (12 i 13 marca br.) szkoła zapewnia opiekę tym dzieciom, które nie mogą zostać w domu z powodu pracy ich rodziców. Z powodu gwałtownego rozprzestrzeniania się na całym świecie koronawiruca, zaleca się jednak, by dzieci już od czwartku pozostały w domu.

      Dyrektor szkoły

      Jan Pyrcha

     • Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

     • 06.03.2020r. sześcioro uczniów z naszej szkoły pojechało na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Uczniowie musieli wykazać się bardzo szeroką wiedzą z zakresu pożarnictwa i w praktyce rozpoznawać sprzęt, którym posługują się strażacy. Szczególne gratulacje należą się Martynie Biłanicz, która zajęła pierwsze miejsce w młodszej kategorii wiekowej i będzie reprezentować szkołę w kwietniowym etapie powiatowym w Tuchomiu. Gratulacje też należą się pozostałym reprezentantom, gdyż Maja Konkol w tej samej kategorii zajęła drugie miejsce, a Paulina Biłanicz wśród uczniów starszych była trzecia.

     • Spotkanie ze strażakiem

     • Wielu z nas wie, jak pasjonująca i odpowiedzialna jest praca strażaka. Uczniowie przygotowujący się do konkursu i drugoklasiści mieli okazję przekonać się o tym na własne oczy, gdyż trzeciego marca spotkali się z panem Grzegorzem Windorpskim, który należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki uprzejmości naszego miejscowego strażaka można było dokładnie zobaczyć wóz strażacki i sprzęt do gaszenia pożaru oraz do niesienia pierwszej pomocy. Po tej wizycie wszyscy wiedzą, jak wygląda bosak i tłumica, rozdzielacz kulowy i prądownica oraz jak posługiwać się przenośnym defibrylatorem AED.Dziękujemy za możliwość spotkania i pełni wrażeń zastanawiamy się, czy by tak nie zostać strażakiem...

     • Uczniowie na meczu piłki siatkowej w Ergo Arenie

     • W związku z uczestnictwem w konkursie plastycznym "Aktywne Kaszuby" uczniowie z naszej szkoły uczący się języka kaszubskiego zostali zaproszeni na mecz piłki siatkowej w Ergo Arenie w Gdańsku. Celem wyjazdu było poszerzanie wiedzy o małej ojczyźnie, integracja dzieci i młodzieży interesującej się swoim regionem, propagowanie i rozwój sportu oraz aktywności fizycznej. Wyjazd był bardzo udany, zdjęcia z wycieczki znajdują się w galerii. 

     • Konkurs "Najpiękniejszy Stroik Świąteczny"

     • Przed Świętami Bożego Narodzenia w przedszkolu odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały niezwykle piękne prace, które zostały wyeksponowane na holu szkoły. Laureatami konkursu zostali kolejno w grupie 3-latków:

      I miejsce - Aleksander Kuczkowski

      II miejsce - Aleksandra Adamska

      III miejsce - Liliana Grzybowska

      Wyróżnienie - Oliwia Gowin.

      W grupie 4-latków:

      I miejsce - Hanna Płotka

      II miejsce - Amelia Rekowska

      III miejsce - Cezary Krefft

      W grupie 5-latków:

      I miejsce - Roksana Stark

      II miejsce - Nikodem Komarzański

      III miejsce - Jakub Prądziński

      Wyróżnienie - Eryk Zblewski

      W grupie 6-latków:

      I miejsce - Lena Wolska

      II miejsce - Tomasz Błaszkowski

      III miejsce - Aleksander Cichosz

      Wyróżnienie - Antoni Adamczyk

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości oraz serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. 

       

     • Wigilijne spotkanie seniorów

     • Okres przedświąteczny sprzyja organizowaniu różnego rodzaju spotkań opłatkowych. Podobnie dzieje się od wielu lat w naszej szkole, gdzie 13 grudnia uczniowie kl. III, V, VII i VIII z wychowawcami przygotowali specjalną uroczystość dla seniorów z Nakli i okolic. Jak zawsze seniorzy skorzystali z zaproszenia i przy śpiewie kolęd oraz skromnym poczęstunku, wspominali dawne obyczaje świąteczne na Kaszubach. Uczniowie przygotowali program artystyczny, a także skromne upominki dla gości. W spotkaniu uczestniczył Pan Dyrektor, który powitał przybyłych gości i złożył im świąteczne życzenia.