Nawigacja

Pierwsze kroki Regulamin wyboru Patrona szkoły Procedura i harmonogram pracy Lista kandydatów Działania wychowawcze związane z nadaniem imienia szkole Prezentacja kandydatów Wyniki wyborów

PATRON SZKOŁY

Procedura i harmonogram pracy

 

  Procedura

 

 

 

  • W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie oraz społeczność lokalna.
  • Każda społeczność ma możliwość przedstawienia swojego  kandydata do końca kwietnia 2019r.

ETAP I

od 06 maja 2019r. do 17maja 2019r.

 

Wybory czterech kandydatów na patrona spośród zgłoszonych propozycji

Kapituła złożona z członków zespołu koordynacyjnego, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, dyrektora, przedstawiciela pracowników obsługi wybierze czterech kandydatów na patrona spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, cieszących się największą popularnością, po odrzuceniu tych, które nie spełniają względów formalnych

 

 

ETAP II

 

od 18 maja 2019r. do 08.czerwca 2019 r.

 

Prezentacja kandydatów

 

Wychowawcy i Samorząd Uczniowski przygotuje prezentacje czterech kandydatów . Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze. W bibliotece będzie wystawa prezentująca kandydatów. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

 

 

 

Ogólnoszkolne wybory

 

W dniu 11.06.2019 r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy będą oddawać głosy do przygotowanej urny w godzinach pracy szkoły. Rodzice mogą oddać swoje głosy także w godzinach od 15.00-17.30 .

 

                             Wybór patrona

 

Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska 51% głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów.

Jeżeli żaden z kandydatów na patrona nie uzyska wymaganej ilości głosów, to zarządza się kolejne głosowanie, do którego kwalifikuje się dwóch z największą ilością głosów z pierwszego głosowania. Dla rodziców głosowanie to może odbyć się na drodze korespondencyjnej według zasad ustalonych przez komisję skrutacyjną.

 

 

 

ETAP III        wrzesień 2019r

 

 

Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Urzędu Gminy. Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona dyrektor sporządzi dokument/protokół z realizacji w Szkole Podstawowej w Nakli projektu ,,Nadanie imienia szkole”. Dokument ten zostanie przekazany do Urzędu Gminy w Parchowie. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona lub uzasadnienie imienia opracowane przez zespół koordynujący pod kierunkiem p. Andrzeja Gańskiego

 

Poznajemy patrona szkoły

         Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

 

Kampania informacyjna

 

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będą wychowawcy klas. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły – odpowiedzialny – p. Małgorzata Błaszkowska.

 

 

Uroczystość nadania imienia

 

Scenariusz uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Nakli zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Urząd Gminy w Parchowie. Zaplanowano, że uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole odbędzie się w kwietniu 2020 r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Nakli
    Szkoła Podstawowa w Nakli
    ul. Szkolna 6
    77-127 Nakla
  • 59 8231278

Galeria zdjęć